BG-Перущица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115246756

BG421, Община Перущица, гр.Перущица, ул. Отец Паисий №2, За: Костадин Тонов - заместник - кмет, България 4225, Перущица, Тел.: 03143 2786, E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, Факс: 03143 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.perushtitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.perushtitsa.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-15-04-2016.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

135052.49 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по обособени позиции Обособена позиция №1 - "Ремонт на фасада и покрив на сградата на общинската администрация в УПИ XI - БНБ, ДСК, ДЗИ, кв.68 по плана на град Перущица" Обособена позиция №2 - "Ремонт на покрива на спортна зала в УПИ III, кв.20 по плана на гр.Перущица"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000 (IA37) , 45261000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях (За изолация )
Покривни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени в 11:00 на 26.06.2020г. в заседателната зала на Общински съвет, гр.Перущица, Община Перущица

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)