BG-Челопеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-10#1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777223

BG412, Община Челопеч, пл. Освобождение №1, За: Сашка Христова Вътева, България 2087, Челопеч, Тел.: 07185 2550, E-mail: Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg, Факс: 0359 71069913

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chelopech.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.chelopech.org/?page=3346.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инженеринг - проучване, проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект и ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)