BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12583

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129007218

BG411, Медицински институт на МВР, бул. Ген. М. Скобелев 79, За: Златан Момчилов, България 1606, София, Тел.: 02 9821548, E-mail: medinst.23@mvr.bg, Факс: 02 9821329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mi.mvr.bg/default.htm.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider68/806ad9ad-9fe5-4c01-b1da-7e608c3e7a8a/zastrah2020.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ЗАСТРХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКА ПРОФЕСИЯ В МЕДИЦИНСКИ ИНСИТУТ НА МВР”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подробна информация за условията на обществената поръчка може да бъде намерена в публикуваната в профила на купувача обява и документацият към нея. Офертата следва да бъде подадена в деловодството на Възложителя или изпратена по пощата до адреса на Възложителя до 16:30 ч. на 25.06.2020 г. Заседанието на Комисията ще се проведе на 26.06.2020 година в 11:00 часа в Заседателна зала на МИ - МВР, гр. София, бул. "Ген. М. Скобелев" №79, Терапевтичен корпус. Критерий за оценяване на постъпилите оферти: "най-ниска цена".

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)