Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО-2020-03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000934863

BG333, Шуменски университет Епископ Константин Преславски, ул. Университетска № 115, За: Галина Ангелова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 830356, E-mail: op@shu.bg, Факс: 054 830371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.shu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://profil-na-kupuvacha.shu.bg/period-dost-kancel-m-li2020/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

47000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“ и структурните му звена с 3 обособени позиции“: Обособена позиция 1 – гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 с прогнозна стойност 35 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 – гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков“ № 1 с прогнозна стойност 7 000 лв. без ДДС Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30194000, 30197000, 30193000, 30199000, 30195000

Описание:

Принадлежности за офиса
Чертожни принадлежности
Дребно офис оборудване
Органайзери и принадлежности
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Табла


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават (получават) в деловодството на Университета на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115, Корпус 1, каб. 124, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч. до датата в настоящата обява, определена за краен срок за получаване на офертите. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и съобщава ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на офертите, ще се извърши по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 26.06.2020 г. от 16.00 часа в сградата на Корпус 1 на Шуменския университет на адрес: гр. Шумен, ул. Университетска № 115, зала 05. Срокът се удължава за Обособена позиция 3 – гр. Добрич, ж.к. „Добротица“ № 12 с прогнозна стойност 5 000 лв. без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)