BG-Стрелча

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

С-3715

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351864

BG423, Община Стрелча, гр.Стрелча, пл.Дружба 2, За: Донка Фингарова-Койчева-гл.експерт П и ОП, България 4530, Стрелча, Тел.: 03532 2020, E-mail: kmet.strelcha@gmail.com, Факс: 03532 2011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strelcha.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strelcha.bg/page.php?83.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12270 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор за изпълнител за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ – гр.Стрелча“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 26.06.2020г. от 13:30ч. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)