BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

105

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 816090199

BG313, Водоснабдяване и канализация ООД гр.Враца, ул.Александър Стамболийски № 2, За: Ирена Тодорова, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: pr@vik-vratza.eu, Факс: 092 660977

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://vik-vratza.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-vratza.eu/profil-na-kupuvacha/?lcp_page1=2#lcp_instance_1.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24312220

Описание:

Натриев хипохлорит


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2020  (дд/мм/гггг)