BG-Сунгурларе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057250

BG341, Община Сунгурларе, Община Сунгурларе, За: Венко Данев; Петър Мушиев, България 8470, Сунгурларе, Тел.: 0876 154356; 0878 627115, E-mail: venkodanev@abv.bg, Факс: 05571 5586

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sungurlare.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/a71c5dcc-7e37-4a01-8cc0-9cf6de1ca45a.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

240589.62 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"СМР по реализиране на проект " Обновяване на Лесопарк"Ичмята", гр.Сунгурларе, община Сунгурларе"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя Всеки участник следва да осигури своевременно получаване на офертата от Възложителя в посочения краен срок. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1.Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2.Адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес; 3.Наименованието на поръчката. Не се приемат оферти, които са предсравени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лицата, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник трябва да промени, да допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на пътрвоначалната оферта, като върху плика трябва да бъде отбелязан текст ,,Допълнение/Промяна на офертата". Дата и час на отваряне на офертите: 25.06.2020 г. от 14:00 часа. Място на отваряне на офертите е: административна сграда на Община Сунгурларе, находяща се на ул. „Георги Димитров” № 10, ет. 2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2020  (дд/мм/гггг)