BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

120 -3910/10.06.2020 г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010207

BG411, Съвместно командване на силите, бул. Тотлебен № 34, За: Ивайло Тилев, България 1606, София, Тел.: 02-9222881, E-mail: i.tilev@armf.bg, Факс: 02-29222977

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://jfc.armf.bg/protseduri.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://jfc.armf.bg/protsedura/760.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на въглища”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111100

Описание:

Въглища


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На "Профил на купувача" на адрес: http://jfc.armf.bg/protsedura/760.html. По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/06/2020  (дд/мм/гггг)