BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

50969/EP

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, район Младост, ж. к. Младост IV, Бизнес Парк №1, бл. 2А, За: Елена Петкова, България 1766, София, Тел.: 02 8122560, E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжениe за редуциране на налягането на довеждащ водопровод DN 1700ст.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232100

Описание:

Спомагателни съоръжения към преносните и разпределителните водопроводи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Информация по обявата за събиране на оферти на адрес: https://www.sofiyskavoda.bg/about/publicdocs.aspx?zop=1755 Публичното отваряне на получените оферти и обявяването на ценовите предложения ще се състои на 23.06.2020 г. от 14:00 часа, на което могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/06/2020  (дд/мм/гггг)