BG-Сунгурларе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057250

BG341, Община Сунгурларе, ул. Г. Димитров, За: Венко Данев; Петър Мушиев, България 8470, Сунгурларе, Тел.: 0876 154356;0878 627115, E-mail: venkodanev@abv.bg, Факс: 05571 5585

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sungurlare.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/35205118-e89b-4e09-8023-2a018a759811.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

226061.14 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонтни работи на сгради, собственост на община Сунгурларе през 2020г. по подобекти”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1.Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя Всеки участник следва да осигури своевременно получаване на офертата от Възложителя в посочения краен срок. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1.Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2.Адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес; 3.Наименованието на поръчката. Не се приемат оферти, които са предсравени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лицата, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник трябва да промени, да допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на пътрвоначалната оферта, като върху плика трябва да бъде отбелязан текст ,,Допълнение/Промяна на офертата". Дата и час на отваряне на офертите: 23.06.2020 г. от 11:00 часа. Място на отваряне на офертите е: административна сграда на Община Сунгурларе, находяща се на ул. „Георги Димитров” № 10, ет. 2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2020  (дд/мм/гггг)