BG-Сунгурларе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057250

BG341, Община Сунгурларе, Община Сунгурларе, За: Венко Данев; Петър Мушиев, България 8470, Сунгурларе, Тел.: 0876 154356; 0878 627115, E-mail: venkodanev@abv.bg, Факс: 05571 5586

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sungurlare.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/80cf9766-57a6-43af-b159-fb0832cb66f1.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

87197.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № BG06RDNP001-7.007-0069-C01 от 08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка - 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Сунгурларе.

Друга информация

1.Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя Всеки участник следва да осигури своевременно получаване на офертата от Възложителя в посочения краен срок. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1.Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2.Адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес; 3.Наименованието на поръчката. Не се приемат оферти, които са предсравени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лицата, които не са включени в списъка. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник трябва да промени, да допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на пътрвоначалната оферта, като върху плика трябва да бъде отбелязан текст ,,Допълнение/Промяна на офертата". Дата и час на отваряне на офертите: 23.06.2020 г. от 14:00 часа. Място на отваряне на офертите е: административна сграда на Община Сунгурларе, находяща се на ул. „Георги Димитров” № 10, ет. 2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2020  (дд/мм/гггг)