BG-Долни чифлик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

O-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093517

BG331, Община Долни чифлик, пл. Тича № 1, За: Катерина Костова, България 9120, Долни чифлик, Тел.: 0887 690669, E-mail: obst_dchiflik.opip@mail.bg, Факс: 0514 22016

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolni-chiflik.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dolni-chiflik.acstre.com/section-96-profil_na_kupuvacha.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

267334.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Към обявата, в раздел „Профил на купувача“ от интернет сейта на Възложителя са предоставени техническа спецификация, указания за участие, образци на документи и проект на договор. Офертата на участие се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от негов представител, лично или по пощата или с куриерска слежба на адреса, посочен в обявата за събиране на оферти. Върху плика се записва наименованието на поръчката и данните на подаващия офертата - името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и адрес на електронна поща. Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.06.2020 г., 10:00 ч., гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1, Община Долни чифлик.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2020  (дд/мм/гггг)