BG-с.Кирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

23-00-297

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235888

BG425, Община Кирково, ул. Дружба № 1, За: Павлина Миленова- мл. експерт Обществени поръчки, България 6884, с.Кирково, Тел.: 03679 3980, E-mail: kirkovooba@gmail.com, Факс: 0889 337790

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.kirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kirkovo.bg/?pid=5,35¶m1=223.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

6274.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка се състои в основен ремонт на канализиция в село Шопци, включващо изпълнението на локална септична яма.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2020  (дд/мм/гггг)