BG-Долни Дъбник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-0059

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413732

BG314, Община Долни Дъбник, ул.Христо Янчев №59, За: Невена Воденичарова-Старши експерт Обществени поръчки, България 5870, Долни Дъбник, Тел.: 06514 2445, E-mail: mun_dabnik@mail.bg, Факс: 06514 2070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.dolni-dabnik.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.dolni-dabnik.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

191666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на отварянето на офертите: - Място на отваряне на офертите - Заседателна зала на Община Долни Дъбник на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 59 - Дата, и час на отварянето на офертите: 23.06.2020 г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2020  (дд/мм/гггг)