BG-Любимец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903686

BG422, Община Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, За: Светослава Иванова - гл. юрисконсулт, България 6550, Любимец, Тел.: 03751-8909, E-mail: oba@lyubimets.org, Факс: 03751-8378

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.lyubimets.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.47.84.64/procurement/list/9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

262500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на База за дейност „ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ гр. Любимец”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Във връзка с това, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти за участие в обществената поръчка, срокът за получаване на оферти се удължава до 17:00 часа на 19.06.2020 г. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 22.06.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Любимец, град Любимец, ул. „Републиканска“ № 2, като право да присъстват имат участниците в поръчката или техни упълномощени представители. Връзка към електронната преписка на поръчката в профила на купувача: http://46.47.84.64/procurement/view/9816b056-9743-4a38-b1d9-0b1eff8cf1a1/06e44172-b901-4393-8bef-3dd1daf32643

Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2020  (дд/мм/гггг)