BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-7 / 12.06.2020 г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662018

BG411, Българска академия на науките (БАН), ул. “15 ноември” № 1, За: инж. Ивайло Петров - ст. експерт БАН, България 1040, София, Тел.: 02 9795298, E-mail: i.petrov@cu.bas.bg, Факс: 02 9817262

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bas.bg/профил-на-купувача/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

80000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

14/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Посочената по-горе в Раздел II Обща прогнозна стойност на поръчката представлява максимална стойност на обществената поръчка с включени 5% непредвидени разходи. Обявата и документацията към обявата са публикувани на Интернет сайта на Възложителя - http://www.bas.bg/профил-на-купувача/ - в Профил на купувача – Обществени поръчки, открити през 2020 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)