BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2801-12703

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Лидия Кръстева, Радостин Евтимов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681422; 046 681339, E-mail: l.krusteva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://yambol.bg/profile/item/266.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

220833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол. Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: 1. Разработване на технически проект със следните части: Част „Електрическа”; Част „Геодезическа”; Част „Пътна”; План по безопасност и здраве. При изготвяне на проектната разработка да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер. 2. Изграждане на системата за видеонаблюдение, включително доставка и монтаж на оборудването за системата за видеонаблюдение. 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32323500

Описание:

Система за видеонаблюдение


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация за настоящата поръчка се съдържа в Изисквания към участниците за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява“ с предмет „Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол“, публикувани в специално обособен раздел за съответната поръчка в профила на купувача. Отварянето на офертите, в случай че в първоначално определения срок са получени най-малко три оферти, ще се извърши на 24.06.2020 г. от 11:00 часа в стая 203 в сградата на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)