BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2801-12701

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Лидия Кръстева, Радостин Евтимов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681422; 046 681339, E-mail: l.krusteva@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://yambol.bg/profile/item/267.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство - изпълнение на строеж. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, със ЗП 1000 кв.м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация за настоящата поръчка се съдържа в Изисквания към участниците за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява“ с предмет „Текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, със ЗП 1000 кв.м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения“, публикувани в специално обособен раздел за съответната поръчка в профила на купувача. Отварянето на офертите, в случай че в първоначално определения срок са получени най-малко три оферти, ще се извърши на 24.06.2020 г. от 14:00 часа в стая 203 в сградата на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)