BG-Божурище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20200612-OB-07

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776071

BG421, Община Божурище, бул. Европа №85, За: Диляна Николова Керемедчиева, България 2227, Божурище, Тел.: 02 9932913, E-mail: bojurob@mail.bg, Факс: 02 9933104

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bozhurishte.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bozhurishte.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

238083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на масивна едноетажна сграда ТПП 8-ми март гр.Божурище и изпълнение на предвидените в проекта СМР и упражняване на авторски надзор“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.06.2020 г. от 10,30 часа на адрес: Заседателната зала на Община Божурище, п.к 2227, гр. Божурище, бул. Европа №85

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)