Версия за печат

BG-Ветово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПК-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март №2, За: Ивелин Димитров, България 7080, Ветово, Тел.: 0359 81612253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 0359 81612253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vetovo.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/inzhenering-pensionerski-klubove/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

70833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социални сгради /пенсионерски клубове/ на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за строителство за социална сграда /пенсионерски клуб/ в УПИ III-259, кв. 18 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово“; Обособена позиция № 2: „ Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социална сграда /пенсионерски клуб/ в УПИ II, кв. 44 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово“;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:55 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)