Версия за печат

BG-Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-02-35

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159508

BG311, Община Видин, гр.Видин, пл. Бдинци №2, За: Лидия Панайотова - Началник отдел Обществени поръчки и монторинг, България 3700, Видин, Тел.: 00359 94609473, E-mail: kmet@vidin.bg, Факс: 00359 94601132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vidin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://vidin.bg/wps/portal/vidin/municipality/municipality-characteristics/business-info/business-procurement/procurement-150416/collect-offers/o57/o57.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

208991 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонтно - възстановителни работи на улици и междублокови пространства на територията на община Видин за 2020 г., по обособени позиции"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подробно описание на изискванията за изпълнение на обществената поръчка са поместени в утвърдената Спецификация от Възложителя, публикувана ведно с образците за изготвяне на офертата, Техническата спецификация и проекта на договора, както приложения на горепосочената Обява.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)