Версия за печат

BG-Кнежа

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0400-72

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193243

BG314, Община Кнежа, ул. Марин Боев № 69, За: Цветомир Миловски- зам. кмет; Цветелина Калчева- Директор СА, България 5835, Кнежа, Тел.: 00359 91093571, E-mail: obstina_kneja@abv.bg, Факс: 00359 91327007

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kneja.acstre.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kneja.acstre.com/currentNews-2193-newitem.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83324.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на спортните игрища в ОУ "Васил Левски", гр. Кнежа и ОУ "Отец Паисий", гр. Кнежа“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата на отваряне на офертите 25.06.2020 г. от 10:00 часа в стая № 306 в Сградата на Община Кнежа. Възложителят финансира дейностите със собствени бюджетни средства.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)