Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1П-472

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093759

BG331, Районен съд - Варна, бул. Владислав Варненчик № 57, За: инж. Емилия Василева, България 9000, Варна, Тел.: 0888 414500, E-mail: varna-rs@justice.bg, Факс: 052 612205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://varna-rs.justice.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://varna-rs.justice.bg/bg/15358.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

50525.37 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на разширение на пожароизвестителна адресируема инсталация в сградите, ползвани от Районен съд – Варна“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 31625100, 31625200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Системи за откриване на възникнал пожар
Системи за алармиране при възникнал пожар


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на заседанието: 30.06.2020г. - 11ч. в съдебна зала 1Б етаж 1 на адрес бул. Владислав Варненчик № 57

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)