Версия за печат

BG-Ловеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, Община Ловеч, ул. Търговска №22, За: инж. Таня Иванова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.lovech.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38532.11 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Приготвяне и доставка на готова храна /кетъринг/, във връзка с предоставяне на социалните услуги: „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“, ДБФП №BG05M9OP001-2.019-0012-C02/24.02.2020г., ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55520000

Описание:

Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“, Договор за БФП №BG05M9OP001-2.019-0012-C02/ 24.02.2020г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)