BG-Златарица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-2-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133778

BG321, Община Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, За: Крум Хаджиев, България 5090, Златарица, Тел.: 0615 35420, E-mail: ob_zlatarica@mail.bg, Факс: 0615 35478

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zlataritsa.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zlataritsa.net/doc/op/2020002/index.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

267516.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Златарица“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Финансирането на обществената поръчка е осигурено от бюджета на Община Златарица. Офертите ще бъдат отворени на 26.06.2020 г. в 11:00 ч., на адрес: гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 22, Заседателна зала на Общински съвет Златарица.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)