BG-Сопот

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115816423

BG421, ОБЩИНА СОПОТ, ул. Иван Вазов 34, За: Йордан Кънчев, България 4330, Сопот, Тел.: 03134 6003, E-mail: oa_sopot@abv.bg, Факс: 03134 7660

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sopot-municipality.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sopot-municipality.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=105.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

128500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ: ПАРК КВ. САРАЯ, ГР. СОПОТ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)