BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01-1200/467

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121100421

BG411, Държавен фонд Земеделие, бул. Цар Борис III №136, За: Ирена Маркова, България 1618, София, Тел.: 02 8187284, E-mail: op_dfz@dfz.bg, Факс: 02 9523567

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dfz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dfz.bg/bg/client-profile/obqvi?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhWf5P7WFP28Q%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

242093 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на административната сграда на Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДФЗ предоставя безплатен достъп по електронен път до допълнителна информация и образци на документи за настоящата обществена поръчка, които може да намерите на интернет адрес на възложителя: www.dfz.bg, "Профил на купувача". Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 24.06.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Държавен фонд „Земеделие”, Централно управление, с адрес: гр. София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, освен ако не се налага удължаване на срока за получаване на оферти. На отварянето могат да присъстват представители на участниците в поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)