BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РОБ20-ВК91-222/2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270511

BG411, Столична община - район Оборище, бул. Мадрид №1, За: инж. Анна Велкова и Мария Дончева, България 1505, София, Тел.: 02 8157648; 02 8157636, E-mail: office@so-oborishte.com, Факс: 02 9441667

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://so-oborishte.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://so-oborishte.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

158333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45330000

Описание:

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)