BG-Тутракан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-113

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000565626

BG325, Община Тутракан, ул. Трансмариска №31, За: Цветелина Георгиева, България 7600, Тутракан, Тел.: 0866 60621, E-mail: tutrakan@b-trust.bg, Факс: 0866 60636

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/home?OpenDocument.

Адрес на профила на купувача (URL): http://109.120.204.206:8001/procurement/list/24786c60-6e8b-4093-af0a-0b14e6f77358.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят в сградата на Община Тутракан, намираща се в гр. Тутракан, ул.„Трансмариска“ № 31, деловодство, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа до датата на изтичане на крайния срок за получаване на офертите включително. Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Офертите ще бъдат отворени по реда на тяхното постъпване от комисия, назначена от възложителя по реда на чл. 97, ал. 1 ППЗОП, в сградата на Община Тутракан, гр. Тутракан, ул.„Трансмариска“ № 31 на 24.06.2020г. от 10:30 часа. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на така удължения срок, Възложителят разглежда и оценява получените оферти, независимо от техния брой.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)