BG-Ветово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПК-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март №2, За: Ивелин Димитров, България 7080, Ветово, Тел.: 00359 81612253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 00359 81612253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vetovo.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/stroitelstvo-na-otkriti-kombinirani-sportni-ploshhadki-v-smirnenski-i-glodzhevo/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

204166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Строителство на открита комбинирана спортна площадка (44,40 м. х 22,40 м.) с покритие „изкуствена трева“ в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Смирненски“; Обособена позиция № 2: „Строителство на открита комбинирана спортна площадка (44,40 м. х 22,40 м.) с покритие „изкуствена трева" в СУ „Христо Ботев“ гр. Глоджево“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:55 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)