BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 102100783

BG341, ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II - БУРГАС ЕООД - гр. Бургас, бул. Демокрация № 94, За: д-р Илка Баева - Управител, България 8000, Бургас, Тел.: 056 820132, E-mail: ibaeva@abv.bg, Факс: 056 820132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://sop.bg/dkc2burgas-497/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dkc2burgas-497/proceduri-20-3-zop/#h.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

81000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на подпорни стени, отводняване и вертикална планировка на Диагностично консултативен център (ДКЦ) II ЕООД, гр. Бургас“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя, чрез линка посочен в Раздел І.1). 2. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на поръчката. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен от участие. 3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в обявата и техническите условия, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. 4. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (*опаковката е свободно избираема). Участникът трябва да представи своята оферта заедно с всички изискуеми от Възложителя документи, всеки работен ден между 09:00 часа и 16:00 часа до 22.06.2020 г., в административната сграда на „ДКЦ-II-Бургас” ЕООД, с адрес: град Бургас, бул. „Демокрация“ № 94. 5. Отварянето на офертите ще се състои на 23.06.2020 г. от 12:00 часа. Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени, чрез Профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)