BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РОБ20-ВК91-241-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270511

BG411, район Оборище - Столична община, бул. Мадрид №1, За: инж. В. Чиприянов, юрк Б. Габрова, България 1505, София, Тел.: 02 8157636; 02 8157653, E-mail: oborishte@so-oborishte.com, Факс: 02 9441667

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://so-oborishte.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://so-oborishte.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

159827.28 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


Срок за получаване на офертите

08/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 09.07.2020г. от 11ч. в заседателната зала на район „Оборище“ - СО на адрес бул. „Мадрид“ № 1, ет. 2. Офертите се отварят на публично заседание по реда на тяхното постъпване При извършването на тези действия могат да присъстват представители на участниците при спазване на установения режим за достъп до сградата

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)