BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003-08

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270686

BG411, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН КРЕМИКОВЦИ, кв. Ботунец, ул. Челопешко шосе №267Б, За: Кмет на район Кремиковци - Лилия Донкова, България 1870, София, Тел.: 02 9945282, E-mail: donkova_kre@abv.bg, Факс: 02 9945259

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kremikovci.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kremikovci.org/index.php/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/po-chl-20al-3-ot-zop-sled-15-04-2016g/335-003-08-12-06-2020.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

120000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на покрив на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене, СО-район „Кремиковци“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията е качена на профила на купувача, като участника следва да представи количествено-стойностна сметка, съответстваща на публикуваната на профила на купувача на Възложителя количествена сметка. Непредвидените разходи ще бъдат заплащани при необходимост. При установено несъответствие и/или некоректно изчисление в представената количествено-стойностна сметка и/или в образеца на ценово предложение (установена разлика на цифри с изписаната с думи сума и/или разлика в сумата в КСС-то и образеца на ценово предложение) участника ще бъде отстранен. Участниците следва да представят и доказателства за условията, на които трябва да отговарят в едно с всички надлежно попълнени образци на документи качени на профила на купувача. Всички документи следва да са представени и в електронен вариант, като количествено-стойностната сметка, следва да e представена във формат с разширение „.xls” (excel) или еквивалент. Ако участник не представи на оптичен носител офертата си ще бъде отстранен.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)