Версия за печат

BG-Ловеч

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291591

BG315, Община Ловеч, ул. Търговска №22, За: инж. Таня Иванова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688251, E-mail: lovechrsk@gmail.com, Факс: 068 688280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.lovech.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mdt.lovech.bg/PCPSG/pages/procurement.jsf.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8958.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло, предмет на възлагане в настоящата обществена поръчка е част от дейностите по Проект "Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч", ДБФП № BG05M9OP001-2.019-0012-C02, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. по Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и одобрения от УО на ОПРЧР 2014-2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект "Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч", Договор за БФП №BG05M9OP001-2.019-0012-C02/ 24.02.2020г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)