Версия за печат

BG-Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15-14-40

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0359 0879010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 0359 065162196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-3-2020/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

970.85 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строителен надзор за обект: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерият за възлагане е "най-ниска цена". Не се изисква гаранция за изпълнение.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)