Версия за печат

BG-гр.Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, гр.Разград, бул. Бели Лом №37А, За: Димитринка Спасова и Кристина Колева, България 7200, гр.Разград, Тел.: 084 618178; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611nZbm4308170.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

162500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг - Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ „Шестте Ястребинчета с подмяна на инсталации".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214100, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

30/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата трябва да бъде оформена съгласно документацията и приложенията, които са на разположение на посочения в раздел І.1) интернет адрес в профила на купувача. Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката, за която се подават документите. Офертите се подават в стая № 6 - „Деловодство”, партерен етаж на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, до срока за получаване на офертите. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. При изготвяне на офертите, участниците трябва да се придържат точно към обявените от възложителя изисквания и условия на поръчката. Офертата трябва да съдържа документите, съгласно документацията за участие, както и да съответства на приложените в нея образци. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 01.07.2020 г. от 11:00 часа в зала № 102 в административната сграда на Община Разград, на адрес: гр.Разград, бул."Бели Лом" № 37А.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)