BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул. Бели Лом 37а, За: Билял Црънгалов, България 7200, Разград, Тел.: 084 618121, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://razgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

127246.41 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна на дограма в сгради общинска собственост на община Разград, по обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45400000, 45420000

Описание:

Довършителни строителни работи
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 084/618121. На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на адрес www.razgrad.bg в рубрика „Обществени поръчки-Профил на купувача”. обособена позиция № 1 Подмяна на дограма в сградата на общинска администрация гр. Разград обособена позиция № 2 Подмяна на дограма в социални услуги, ЦПЛР-ЦРД, Зоокът Разград и Кастрационен център Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции Отварянето на офертите е определено за 23.06.2020 г. от 11:00 часа в зала 102 на административната сграда на община Разград

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)