Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-559

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация № 1, За: Виктор Стоянов, Тодорка Дражева, България 7060, Сливо поле, Тел.: 0359 81312795, E-mail: slivopole@slivopole.bg, Факс: 0359 81312876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slivopole.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slivopole.bg/zop/order/2020-008.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

22861 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти на територията на община Сливо поле за МИГ „Тутракан Сливо поле“, по пет обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Проектиране за обновяване и облагородяване на гробищни паркове на територията на община Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 2: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда- „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 3: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за реконструкция и ремонт на прилежащо дворно пространство на ОУ „Иван Вазов“, с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе, за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 4: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“; Обособена позиция № 5: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле, обл. Русе за МИГ „Тутракан Сливо поле“;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)