BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-00-731

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235920

BG425, Община Кърджали, бул. България 41, За: Беркант Барзат- ст. юрисконсулт, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 67330, E-mail: bbarzat@kardjali.bg, Факс: 0361 62968

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kardjali.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://kardjali.bg/?pid=3,pk_2&type=2.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

4500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изместване на кабелна съобщителна мрежа на БТК АД, находяща се в ПИ с идентификатор 40909.118.93, гр.Кърджали"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45314000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщения


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)