BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0034

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000582957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.info-m.eu/shabla/?cat=170.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

65416.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: „Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“. Настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 187, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 и на разпоредбите на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се подават в Център за административни услуги- Община Шабла (стая 106), от 08:00 – 17:00 ч., всеки работен ден. 2. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2020 г. от 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Шабла. 3. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на приетите противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19. 3. 4. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)