Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4434

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540191

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА, ул.12-ти пехотен полк №22, За: Ивета Лазарова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 0889 320855, E-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com, Факс: 042 924150

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dgsstarazagora.uidp-sliven.com/procedures/4434.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора за срок от 12 месеца“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти ще бъдат отворени на публично заседание на 24.06.2020 г, от 14:00 ч. в административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Стара Загора”, адрес: гр. Стара Загора 6000, ул.“12-ти пехотен полк“ №22, обл. Стара Загора.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)