Версия за печат

BG-Ветово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОПК-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март №2, За: Ивелин Димитров, България 7080, Ветово, Тел.: 00359 81612253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 00359 81612871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vetovo.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/inzhenering-ulichna-mrezha-v-selo-krivnya/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

137500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:55 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лв. за строителство, и общата прогнозна стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна стойност на поръчката. В тези случаи, независимо от остатъчната стойност на поръчката, тя се възлага по реда, приложим към общата прогнозна стойност на цялата поръчка. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 682 833.33 лв., обособена в самостоятелни позиции, както следава: Обособена позиция № 1 „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе “ с прогнозна стойност от 174 166,67 лв. без ДДС. Обособена позиция № 2 „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе “ с прогнозна стойност от 137 500,00 лв. без ДДС. Обособена позиция № 3 „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе “ с прогнозна стойност от 429 500,00 /четиристотин двадесет и девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС. Обособена позиция № 4 „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе“ с прогнозна стойност от стойност 225 000,00 /двеста двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС. Обособена позиция № 5 „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на част от общински път RSE 1135/III-2001, Ветово-Глоджево/Смирненски-граница общ. /Ветово-Русе/- Тетово /RSE 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово от км. 1+800 до км. 4+300“ с прогнозна 333 333,33 /триста тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС. Обособена позиция № 6 „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Глоджево и гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе “ , с прогнозна стойност 383 333,33 /триста осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС. Имайки предвид горното, прогнозните стойности на Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, всяка една поотделно не надхвърля 1 000 000 лв. и взети заедно не надхвърлят 20 % от общата стойност на поръчката. С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2 ще се възложат по реда на чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява. Остатъчната стойност на поръчката, съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП е възложена по реда, приложим за общата стойност на цялата поръчка. Публикувано обявление в РОП с уникален номер http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=980377&mode=view и на Профил на купувача: https://vetovo.nit.bg/proczeduri-po-zop/inzhenering-za-rexabilitacziya-na-uliczi-i-ptna-mrezha-po-obosobeni-poziczii/.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)