BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДД-1-Г-01.28

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл. Сводода № 1, За: Стефан Тотевски, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 396177, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/4325/injenerig-igrishte.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

150000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг: проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71220000, 71240000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите:23.06.2020г. в 10.00 часа. Място на отваряне на офертите: В зала 200, в административната сграда на Община Севлиево, с адрес гр.Севлиево, пл.“Свобода“ № 1.Цялата документация за поръчката се намира на сайта на Община Севлиево – Профил на купувача - Обществени поръчки – Обяви по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - http://www.sevlievo.bg/bg/article/4325/injenerig-igrishte.html Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на публичното заседание на комисията. На публичното заседание могат да присъства представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС. Гаранцията може да бъде под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя, банкова гаранция или застраховка.Критерий за възлагане - най-ниска цена. Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране, предвид което и съгласно чл.114 ЗОП в проекта на договор е включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните маже да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)