BG-Белене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15-00/177

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413579

BG314, Община Белене, Община Белене, град Белене, ул. България №35, За: По предмета - Инж. Христина Иванова-Мънева-Гл. инженер, тел.: 0658 31036; по поръчката - Цветомир Цветанов - Гл. експерт ИРиОП, тел.: 0658 34672, България 5930, Белене, Тел.: 0658-34672, E-mail: obshtinabl@gmail.com, Факс: 0658-31062; 0658-34672

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://belene.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,13744.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

95690.91 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. https://goo.gl/maps/Sv4ap2qKjX1Zdhk89 Линк за изтегляне на Инвестиционния проект: https://belene.bg/wp-content/uploads/2020/01/Investicionen-proekt-SU-D.Debelqnov-igrishte-SMR.rar

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212220, 45236100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения
Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор за предоставяне на БФП BG06RDNP001-7.007-0049-C01/08.05.2019г. „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене“ по подм. 7.2 от мярка 7 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., с финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Друга информация

Образците за подготовка и представяне на оферта, техническата спецификация и одобрената проектна документация, проекта на договор, както и Обявата с подробните указания за подготовката и представяне на оферта, условията за участие, и изисквания за изпълнение на Възложителя са публикувани на интернет-адреса в Профила на купувача на Възложителя: https://www.profilnakupuvacha.com/Община%20Белене,13744. Офертите се предвижда да бъдат отворени на 24.06.2020г. от 14ч. в сградата на Община Белене в гр. Белене, ул. България №35, етаж последен, заседателна зала №26. Съгласно §131, ал.3 от ПЗР към ЗИД на ЗОП(ДВ, изм., бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) и §12 от ЗМДВИП, чл.188, ал.2 от ЗОП, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни чрез изпращане на информация в съответствие с чл.96, ал.3 от ППЗОП. След изтичане на допълнително дадения срок, възложителя разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой (основание - чл.188, ал.3 ЗОП). Условията и реда за отваряне и разглеждане на офертите, и определянето на изпълнител на обществената поръчка е съгласно чл.97 от ППЗОП. При сключване на договора, определения за изпълнител представя документи за удостоверяване липса на декларираните от него обстоятелства по чл. 58, ал. 1, съгласно чл.112, ал.9 от ЗОП, и във вр. с чл.192, ал.1-3 от ЗОП, а също и указани в обявата други документи и декларации(в приложимите случаи). Заинтересованите лица имат право да искат писмени разяснения по обявата, при реда и условията на чл.189 от ЗОП. 1. Гаранция за изпълнение: Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП . Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума: Банкова сметка на Възложителя /гаранции/ Титуляр: Община Белене IBAN:BG61STSA93003359454700; BIC:STSA BGSF, при банка: „ДСК” ЕАД– клон Белене; 2. банкова гаранция съгласно приложен към докуменетацията за участие образец; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията във формата на парична сума може да се внасе по банков път по посочената сметка на Община Белене, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – най-малко 30 дни след издаване на удостоверенние за въвеждане в експлоатация на обекта, съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ, застраховката – в оригинал, сключена със застраховател отговарящ на чл.12, ал.1 от Кодекса на застраховането, със срок на валидност – най-малко 30 дни след дни след издаване на удостоверенние за въвеждане в експлоатация на обекта, съгласно чл.177, ал.3 от ЗУТ. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за възлагане на обществената поръчка. 2. Гаранция за авансово предоставени средства:Възложителят се възползва от правната възможност съгласно чл.111, ал.1 от ЗОП и не поставя условия за внасяне на гаранция за авансово предоставени средства. Съгласно чл.35а, ал.2 от ППЗОП, срокът на валидност на офертите се определя на 125 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Съгласно чл.96а, ал.3 от ППЗОП с подаването на оферта за участие се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)