BG-с.Георги Дамяново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-9/2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000320694

BG312, Кметът на Община Георги Дамяново, ул.“Единадесета №2, За: Радослав Наййденов - зам.-кмет на община Георги Дамяново, България 3470, с.Георги Дамяново, Тел.: 09551 2220, E-mail: gd3470@mail.bg, Факс: 09551 2340

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://georgidamyanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-3-zop/a3-0006449.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

152110.18 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

24/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

6.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техните упълномощени представители. При промяна на датата, мястото и часа на отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение на "Профила на купувача" на Община Георги Дамяново на адрес: https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-3-zop/a3-0006449.html В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. За наличие на обстоятелството по чл. 188, ал.2 от ЗОП, ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача: https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-3-zop/a3-0006449.html Допълнителна информация и документи свързани с поръчката, могат да бъдат получени на Профила на купувача на интернет адрес https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-3-zop/a3-0006449.html Приложения към настоящата обява: 1. Допълнителна информация към обява; 2. Техническа спецификация, КС и инвестиционен проект; 3. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 4. Образци на документи. 5. Проект на договор.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)