BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СО-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130823243

BG411, ДП Национална компания Железопътна инфраструктура, бул. Княгиня Мария Луиза №110, За: Цветелина Николова, България 1233, София, Тел.: 02 9322913, E-mail: tz.nikolova@rail-infra.bg, Факс: 02 9310663

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rail-infra.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

141190 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт покрив приемно здание жп гара Пазарджик

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45260000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В прогнозната стойностт в Раздел II сa включени 10% непредвидени разходи върху стойността на поръчката в размер на 12 835 лева без ДДС. Линк към преписката на поръчката: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhQsvw4xkp6Sc%3d Дата, час и място на отваряне на оферти: 26.06.2020 г, в 14:00 часа, в сградата на ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, партер, заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, в оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, при който върху копието на документа е записано „вярно с оригинала” и са поставени подпис и печат.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)