Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270652

BG411, Столична община - район Люлин, гр. София, бул. Захари Стоянов № 15, За: Миглена Спасова, България 1330, София, Тел.: 02 9237274, E-mail: lyulin@sofia.bg, Факс: 02 9250085

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.lyulin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop1.bg/organization/bid/1000566.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

90000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти ще бъдат отворени на 16 юни 2020 г. в 11:00 ч. в сградата на Столична община – район „Люлин“ на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)