Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OB-16Izvarshvane-na-SMR-za-nuzhdite-na-ViK-EOOD-ndash-Plovdiv-Zahranvasht-kabel-20-kV-ot-pst-11020-kV-Lauta-do-PSOV-Plovdiv-i-Kabelen-kolektor.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

185000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Строително – монтажните работи са за обект „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив и за кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”. Строително – монтажните работи се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно с нуждите му, при условията на договора. Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящата обява е до 18 (осемнадесет) месеца след подписване на договор и възлагане чрез изрично възлагателно писмо от страна на Възложителя. Дейностите, ангажимент на Възложителя и на Изпълнителя са описани в приложената Техническа спецификация. Участниците следва да имат предвид, че доставката на материалите и дейностите по възстановяване на тротоарната и асфалтовата настилка са ангажимент на Възложителя. При оферирането на предложението си участниците следва да се съобразят с приложение към Образец 2, в което изрично са посочени позициите и работите, които следва да се оферират. В същото не са включени позициите, ангажимент на Възложителя. В досието на поръчката в Профил на купувача е предоставена проектна документация с приложена количествена сметка. Прогнозната стойност е ориентировъчна. Възложителят ще заплаща възложените строително-монтажни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените работи (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура. Всеки участник е длъжен да участва за целия обем на поръчката. Избраният за изпълнител участник трябва да представи при подписване на договор всички документи, изисквани от възложителя, доказващи личното състояние, правоспособност за упражняване на професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

22/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)