BG-Сливница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

67

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517

BG412, Община Сливница, Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение №1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivnitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-3-zop/a3-0006451.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

266666.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на спортен комплекс - басейн в УПИ IX, кв.24, гр. Сливница - Втори етап“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 24.06.2020 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на Община Сливница, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).]

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)