Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИР-386

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413974

BG314, Община Плевен, 5800, За: Людмил Грънчаров, България 5800, Плевен, Тел.: 064 881327, E-mail: ir@pleven.bg, Факс: 064 822414

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pleven.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pleven.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=34SnxsMWfqs%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

112302 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на сгради общинска собственост”, разделена на четири обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт покриви на сгради стопанисвани от ОП „Жилфонд” – гр. Плевен, Позиция № 2 – Ремонт покрив на ДЯ „Латинка” – гр. Плевен, Позиция № 3 – Подмяна на дограма в сгради стопанисвани от ОП „Жилфонд” – гр. Плевен, Позиция № 4 – Ремонт покрив на кметство с. Радишево

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата - Профил на купувача на Възложителя. Оферти за участие се подават в Център за административно обслужване на граждани към Община Плевен, пл. Възраждане № 4, гр. Плевен, ПК 5800. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите ще бъдат отворени на 26.06.2020г. от 11:00 ч. в Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2, ет.3, Заседателна зала. Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко 3 дни, ако в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичането на този срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Срокът на валидност на офертите е до 16.10.2020г., считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/06/2020  (дд/мм/гггг)